POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS

 

 1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
 • Responsable: SAMAIN SERVIZOS A COMUNIDADE S.A
 • Finalidade principal: Xestión dos Usuarios e atención das súas solicitudes
 • Lexitimación: Consentimiento dos interesado
 • Destinatarios: Cederanse datos a terceiros por obrigación legal ou con previo consentimento.
 • Dereitos: Acceder, Rectificar e Suprimir os Datos, así como outros dereitos, como se explica na Política de Protección de datos -Información Adicional.
 • Información adicional: Consulte Política de Protección de datos de carácter persoal do sitio web (Información Adicional). Se cargas imaxes na web debes evitar cargar imaxes con datos de localización (GPS EXIF) incluídos. Os visitantes da web poden descargar e extraer os datos de localización das imaxes da web.

 

2. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL (INFORMACIÓN ADICIONAL)
Versión actualizada ao RGPD. 12/07/2018

RESPONSABLE DE TRATAMENTO
Identidade: SAMAIN SERVIZOS A COMUNIDADE S.A
CIF: A-27843192
Dir. Postal: Praza América 1. BQ 1 1º PTA, 36201 Vigo
Teléfono: 986 22 03 74
Correo elect: info@samainservizos.gal.  

Contacto Delegado de Protección de datos (DPD): rgpd-samainservizos@samainservizos.gal

FINALIDADE

Os datos recollidos a través do sitio web son incorporados en ficheiros dos que a empresa é titular para as seguintes finalidades:

 • Xestionar a petición realizada a través do sitio web xa sexa a través de formulario de contacto ou calquera outro tipo de impreso en liña, ou ben a través dunha petición por correo electrónico.
 • Envío de newsletters e alertas a través de calquera canle, incluíndo medios electrónicos (tales como correo electrónico, notificacións web, SMS) e por vía postal sobre noticias, artigos, actividades, eventos, concursos, que poden conter información comercial sobre produtos, servizos, ofertas e promocións relacionados coas actividades desenvoltas pola empresa.
  No caso de manifestar a súa negativa a futuros envíos comerciais os seus datos (nome, apelido e correo electrónico) serán incluídos no ficheiro de exclusión a fin de evitar enviar información non desexada.
 • A xestión de recrutamento e selección de persoal para ser situados en postos determinados e mantement o de bolsa de traballo.
 • Canle Ética (enlazar): Atenderanse as comunicacións recibidas na dirección de correo electrónico habilitado no sitio web da empresa, quedando garantida tanto a absoluta confidencialidade do comunicante como a non adopción de repre salia algunha por reportar de boa fe.
 • Tratamento de datos de usuarios de redes sociais a través dos perfís corporativos.
 • Cookies propias e de terceiros baseadas en preferencias. As respostas ás preguntas sobre datos persoais que as nos formularios cun asterisco (*) son de carácter obrigatorio.

LEXITIMACIÓN

 • Interese lexítimo para o tratamento dos seus datos baseado na resposta á súa petición ou solicitude de información ou oferta.
 •  Consentimento do interesado: envío de comunicacións comerciais, comunicación datos a empresas filiais, publicación datos asociados a difusión de actividades (eventos, concursos), …
  Ten dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

CONSERVACIÓN DOS DATOS

Os prazos de conservación dos seus datos determínanse de acordo ao cumprimento coa lexislación vixente, regulamento e esixencias normativas aplicables ou, en calquera caso:

 • Usuarios que remitensolicitudes e/ou consultas: o tempo necesario para atendelas.
 • Comunicacións publicitarias, promocionais: Ao solicitar a baixa o usuario, excepto os datos tratados no Rexistro de Exclusión actividades comerciais.
 • O período de conservación dos datos profesionais do seu curriculo, que poidan enviar a través dos medios habilitados para o seu envío no sitio web será de 5 anos, trascurridos estes procederase á súa destrución.
 • Finalizado o período establecido ou no caso de que sexa descartado no proceso de selección actual os seus datos manteranse almacenados para futuras convocatorias sempre que contemos co seu consentimento, nese caso é responsable de manter e enviar os seus datos actualizados.
 • – Canle ética: Conservásense no sistema unicamente durante o tempo imprescindible para a investigación dos feitos denunciados. En todo caso, transcorridos tres meses desde a introdución dos datos deberá procederse á súa supresión do sistema.

DESTINATARIOS

-Os datos poderán ser cedi dos naqueles casos en que así se esixa legalmente às entidades públicas con competencia na materia.

-Os datos profesionais do seu currículo poderán ser comunicados às empresas filiais coa única finalidade de emprego sempre que contemos co seu consentimento.

-A xestión do sitio web comporta a contratación de prestadores de servizos que poderán acceder aos seus datos para poder levar a cabo o Encargo de Tratamento. O acceso levará a cabo con todas as medidas de seguridade necesarias para salvagardar e protexer a súa información tal e como se regulou a través de contrato. Dita prestación non constituirá en ningún momento unha cesión de datos.

EXERCICIO DE DEREITOS

As persoas interesadas teñen dereito a obter confirmación sobre se a empresa está a tratar os seus datos persoais.
Ten dereito a solicitar:

-O acceso aos seus datos persoais.

-A rectificación dos datos inexactos,

-A supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollido.

– A limitación do tratamento dos seus datos, nese caso únicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

-Opoñerse ao tratamento dos seus datos, en determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular. A empresa deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos #imperioso ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

-Portabilidad dos seus datos.

-Ten dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que iso afecte a licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Os dereitos recoñecidos polo Regulamento (UE) 2016/679, poderán exercerse directamente ou por medio de representante legal ou voluntario. Pode solicitar o exercicio de dereitos por medios informáticos a través do email de contacto do Delegado de Protección de datos ou enviando/entregando a súa solicitude á dirección arriba indicada.

Para obter información acerca dos seus dereitos pode visitar:

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

No caso de non obter satisfacción en exercicio dos seus dereitos pode presentar unha reclamación na Axencia Española de Protección de datos: https://www.aepd.es/agencia/en-que-podemos-axudarche.html

 

NIVEIS DE SEGURIDADE

A empresa implanta as medidas e medios técnicos que están ao seu alcance para evitar o mal uso, alteración, perda, acceso non autorizado ou roubo dos datos persoais facilitados.

HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure ou protocolo seguro de transferencia de hipertexto) aparece na dirección URL desta web porque está protexida por un certificado SSL garantindo o envío seguro dos datos recolleitos nos formularios, subscricións…. Os detalles do certificado, por exemplo a entidade emisora e o no me corporativo do propietario do sitio web, pódense ver facendo clic no símbolo de cadeado da barra do navegador.

TRANSFERENCIAS INTERNACIONAIS DE DATOS

Os provedores do aloxamento do sitio web son prestadores de servizos que poderán acceder aos seus datos para poder levar a cabo o Encargo de Tratamento. Como norma os seus servidores deben estar situados no Espazo Económico Europeo e se non fóra así, sempre nos aseguramos de que devanditos provedores están situados en países cun nivel de protección adecuado e ofrecen garantías de cumprimento da normativa europea en materia de protección de datos, e en particular, o RGPD. Para as transferencias a EEUU, sempre traballaremos con provedores adheridos ao Privacy Shield EU–EEUU.

REDES SOCIAIS

Nosa empresa ten presenza en distintos medios ou redes sociais, tales como: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Linkedin. O posible tratamento de datos de usuarios de redes sociais que o responsable leve a cabo será, como máximo, o que a rede social permita aos perfís corporativos.

A empresa lembra que debe coñecer as políticas de privacidade dos devanditos medios ou redes sociais nos que estea rexistrado en aras a evitar compartir información non desexada.
Dispón das configuracións de privacidade e xestión da conta nas redes sociais para xestionar as preferencias de privacidade, identidade, publicidade e demais extremos afectos.

COOKIES

No noso Sitio web utilizamos unha tecnoloxía denominada “ cookies”. Para máis información detallada consulta a Política de Cookies.
Ao visualizar/acceder a través do sitio web a contido de terceiros, como Youtube, Vimeo, RRSS, pode estar a aceptar cookies destes sitios web que non están dentro do o noso control.

 

SAMAIN SERVIZOS A COMUNIDADE S.A.INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS –CLIENTES

RESPONSABLE

Identidade: SAMAIN  SERVIZOS A  COMUNIDADE S.A. –  CIF: A-27843192,  Praza América 1 Bloque1 1º Pta 36201-Vigo
Teléfono: 986 22 03 74
Contacto Delegado de Protección de datos (DPD): rgpd-samainservizos@samainservizos.gal

FINALIDADE

Tratamos a información que facilitan coa finalidade de:

 • Xestión financeira, económica, contable e de administración.
 • Xestión e mantemento dos procedementos xudiciais.
 • Envíos de información comercial relacionada co obxecto do contrato existente.
 • Envíos de información comercial de produtos e servizos (previo consentimento)
 • Canle Ética: Atenderanse as comunicacións recibidas na dirección de correo electrónico habilitado no sitio web da empresa, quedando garantida tanto a absoluta confidencialidade do comunicante como a non adopción de represalia algunha por reportar de boa fe.
 • Xestión exclusións comerciais. Base con mínimos datos para evitar envío de comunicacións comerciais ás persoas que non consentisen ou revogasen o seu consentimento.
 • Xestión para a programación de actividades artísticas, se procede

LEXITIMACIÓN

a. Execución dun contrato

b. Interese lexitimo

c. Consentimento previo

PRAZOS DE CONSERVACIÓN:

 • A efectos mercantís: Documentación contable e fiscal: 6 anos  –  Art. 30 Código Comercio.
 • A efectos fiscais: 4 anos – Artigos 66 a 70 Lei Xeral Tributaria.
 • Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigacións de facturación: 5 anos
 • Prazo conservación xustificado: 10 anos atendendo a requirimentos autoridades competentes na materia
 • Canle ético: Conserváranse no sistema unicamente durante o tempo imprescindible para a investigación dos feitos denunciados. En todo caso, transcorridos tres meses desde a introdución dos datos deberá procederse á súa supresión do sistema.

DESTINATARIOS

Os seus datos poderán ser comunicados lexitimamente a:

Organización     

Datos

Administracións Públicas con competencia na materia

Nome/apelidos, documento identificativo, firma, económicos.

Axencia tributaria

Nome/apelidos, documento identificativo, firma, económicos

Bancos, Caixas de aforro e Caixas rurais   

Nome/apelidos, económicos

EXERCICIO DE DEREITOS

As persoas interesadas teñen dereito a obter confirmación sobre se a empresa está a tratar os seus datos persoais.

Ten dereito a solicitar:

 • O acceso aos seus datos persoais.
 • A rectificación dos datos inexactos,
 • A supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.
 • A limitación do tratamento dos seus datos, nese caso únicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Opoñerse ao tratamento dos seus datos, en determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular. A empresa deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

Os dereitos recoñecidos polo Regulamento (UE) 2016/679, poderán exercerse directamente ou por medio de representante legal ou voluntario.

Pode solicitar o exercicio de dereitos por medios informáticos a través do email de contacto do Delegado de Protección de datos ou enviando a súa solicitude á dirección do Responsable, arriba indicada.

Para obter información acerca dos seus dereitos pode visitar: https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

No caso de non obter satisfacción en exercicio dos seus dereitos pode presentar unha reclamación na Axencia Española de Protección de datos https://www.aepd.es/agencia/en-que-podemos-axudarche.html