Integridade e conduta

SAMAÍN adhírese ao Código Ético elaborado por CLECE- no que se recollen as pautas de actuación e conduta que esixe a todos os seus empregados.

Como instrumento de comprobación do seguimento das devanditas pautas, habilitouse unha canle ética para que os diferentes grupos cos que interactúa SAMAÍN: empregados, clientes, provedores, etcétera, poidan comunicar as súas denuncias ou dúbidas sobre o mesmo.

Como utilizar a canle? Únicamente deberá identificarse e detallar o motivo da súa comunicación. SAMAÍN garante a confidencialidade, en especial, cando se trate dunha denuncia, e comprométese a adoptar as accións precisas en cada caso.

 

CANLE ÉTICA

Mediante a canle ética calquera persoa pode comunicar graves irregularidades que se produciron ou poidan producirse en SAMAÍN.

IMPORTANTE: As condutas irregulares a comunicar por esta canle han de ser graves ou moi graves.

¿Que son graves irregularidades ou condutas irregulares?
Enténdese por condutas irregulares, graves ou moi graves, conforme ao parágrafo anterior, e a modo de mero exemplo, as seguintes:

• O suborno a funcionarios públicos ou ofrecementos ou propostas indebidas de funcionarios públicos.
• Corrupción entre empresas, provedores, subcontratas, e con Administracións Públicas.
• Branqueo de diñeiro ou capitais.
• Actos contra a saúde pública.
• Alteración de prezos en concursos públicos.
• Etcétera.

Teña presente que esta canle NON é unha canle de queixas e reclamacións de servizo, as cales serán debidamente atendidas pola ruta de “Contacto”: https://www.samain.es/ contacto/ ou nas correspondentes Delegacións.

¿Como presento a comunicación ou denuncia da conduta irregular?

Para facilitar a presentación da denuncia, a empresa pon a disposición do comunicante unha dirección de correo electrónico: canaletico@samain.es, a través da cal, de forma confidencial pode comunicar incumprimentos graves ou resolver dúbidas relacionadas co Código Ético.

Calquera persoa poderá comunicar as condutas irregulares cumprindo cos requisitos seguintes:

• Identificación do denunciante (nome e apelidos).
• Feitos, persoa ou colectivo denunciado.
• Argumentos ou probas veraces e precisas, que soporten a denuncia

A súa denuncia recibirase polo órgano designado para ese efecto, que a analizará e adoptará as medidas necesarias para a súa mitigación, e no seu caso, poñeraa a disposición das autoridades competentes.
A súa colaboración é fundamental para a detección de condutas irregulares graves ou moi graves dentro da empresa, e que afectan á sociedade no seu conxunto. Agradecémoslle de antemán a súa inestimable colaboración.