DECLARACIÓN DE IGUALDADE

Consciente de que a xestión empresarial debe estar en consonancia coas necesidades e demandas da sociedade, SAMAIN declara o seu compromiso coa igualdade efectiva entre mulleres e homes dentro da empresa e a aplicación efectiva de políticas para lograr este principio. nos termos previstos na Lei orgánica 3/2007, do 22 de marzo.

En todas e todas as áreas da empresa -desde condicións de traballo, servizos prestados ou comunicación-, SAMAIN asume igual trato e oportunidades sen discriminar directamente ou indirectamente por mor do sexo.

Os principios enunciados realízanse mediante a elaboración e aplicación dun Plan de Igualdade na Compañía e outras medidas como o establecemento de protocolos de prevención e acción para casos de acoso laboral e sexual.

Dentro do seu compromiso social, SAMAIN tamén traballa para a integración laboral no seu persoal de mulleres vítimas de violencia de xénero.

A dirección e todos os empregados asumen o compromiso contido nesta declaración.