Aviso Legal

DATOS IDENTIFICATIVOS:

En cumprimento co deber de información recollido noartigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos:

A empresa titular destewebsite SAMAIN SERVIZOS A COMUNIDADE S.A. con domicilio social en Praza América, 1. BQ 1 1º Pta., 36201 Vigo, con número de CIF: A-27843192, inscrita no Rexistro Mercantil de Vigo, no tomo 4.190, folio 55, folla PO-61785, inscrición 1ª.

Correo electrónico de contacto: info@samainservizos.gal

USUARIOS:

O acceso e/ou uso do Sitio web atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Particulares que, no seu caso, rexan a utilización do Sitio web ou dos servizos vinculados ao mesmo. A prestación do servizo do sitio web ten carácter gratuíto.

Cando o USUARIO se rexístre e achegue datos persoais para poderacceder a algún dos servizos específicos, á recollida e tratamento dos datos persoais dos USUARIOS seralle de aplicación o disposto no epígrafe sobre Seguridade e Protección de datos de carácter persoal.

OBRIGACIÓNS DO USUARIO:

O simple acceso, navegacióne uso do Sitio web comporta e supón a aceptación polo Usuario do Aviso Legal vixente e publicado en cada momento.

O Sitio web de SAMAIN SERVIZOS A COMUNIDADE S.A. proporciona o acceso a multitude de información, servizos, programas ou datos (en diante, “os contidos”) na internet pertencentes a SAMAIN SERVIZOS A COMUNIDADE S.A. ou ás súas licenciantes aos que o USUARIO poida ter acceso.

O USUARIO asume a responsabilidade do uso do PORTAL. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. No devandito rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal sobre a que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da mesma.

O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que SAMAIN SERVIZOSA COMUNIDADES.A. ofrecea través do seu Sitio web e con carácter enunciativopero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxíado terrorismo ou atentatoriocontra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de www.samainservizos.gal, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes.

SAMAIN SERVIZOSA COMUNIDADES.A. resérvaseo dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación.

En calquera caso, SAMAIN SERVIZOS A COMUNIDADE S.A. non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, mensaxes, ou outras ferramentasde participación, no seu caso.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

SAMAIN SERVIZOS A COMUNIDADE S.A. por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial das súas páxinas webs, así como dos elementos contidos no mesmo (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc…).

O usuario comprométese a respetar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de SAMAIN SERVIZOSA COMUNIDADES.A.

O acceso, navegación, utilización, almacenamento e ou descargas do contido, por parte do usuario ao sitio web non lleoutorga ningún dereito de propiedade sobre os mesmos.

En consecuencia, o uso dos contidos do sitio web polo parte do usuario será parao seu uso privado e, a condición de que, con iso non infrinxa o copyrightou calquera outro dereito de SAMAIN SERVIZOSACOMUNIDADE S.A.

Esta autorización de copia privada, non implica a concesión de licenza ou dereito de explotación algún a favor do usuario.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE:

SAMAIN SERVIZOSA COMUNIDADES.A. adoptoutodas as medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e do estado da tecnoloxía, para garantir o funcionamento do Sitio web e evitar a existencia e transmisión de virus e demais compoñentes daniños aos Usuarios.

O Usuario debe saber que as comunicacións a través de redes abertas están expostas a unha pluralidade de ameazas que fai que non sexan seguras. É responsabilidade do Usuario adoptar todas as medidas técnicas adecuadas para controlar razoablemente estas ameazas e, entre elas, o ter sistemas actualizados de detección de software malicioso, tales como virus, troyanos, etc., así como ter actualizados os parches de seguridade dos correspondentes navegadores.

SAMAIN SERVIZOSA COMUNIDADES.A. nonse fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza quepuidesen ocasionar.

SAMAIN SERVIZOSA COMUNIDADES.A. nongarante a falta dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento do Sitio web e/ou dos seus servizos. Con todo, poñerá os seus mellores esforzos en procurar que o Sitio web estea accesible e enpleno funcionamento todo o tempo.

EMPREGO DE COOKIES:

O sitio web de SAMAIN SERVIZOSA COMUNIDADES.A. utiliza cookies(pequenos arquivos de información que o servidor envía ao computador de quen accede á páxina) para o correcto funcionamento e visualización dos sitios web por parte do usuario, así como a recollida de estatísticas. Para máis información acceda anosa Política de cookies.

LIGAZÓNS:

As ligazóns contidas no noso sitio web poden dirixir a contidos Web de terceiros. O obxectivo das devanditos ligazóns é unicamente facilitarlle a procura dos recursos que lle poidan interesar a través de Internet.

SAMAIN SERVIZOSA COMUNIDADES.A. nonasume ningunha responsabilidade polo contido, informacións ou servizos que puidesen aparecer nos devanditos sitios, que terán exclusivamente carácter informativo e que en ningún caso implican relación algunha entre SAMAIN SERVIZOSA COMUNIDADES.A. eas persoas ou entidades titulares de tales contidos ou titulares dos sitios onde se atopen.

As ligazóns àsweb de SAMAIN SERVIZOSA COMUNIDADES.A. deberán respectar as seguintes condicións:

  • O establecemento da ligazón non supoñerá ningún tipo de acordo, contrato, patrocinio nin recomendación por parte de SAMAIN SERVIZOSA COMUNIDADES.A. dapáxina que realizaa ligazón.
  • A páxina web na que se estableza o hiperenlacenon conterá informacións con contidos que sexan ilícitos, discriminatorios, contrarios aos principios éticos comunmente aceptados ou atenten contra a orde pública, asícomo tampouco conterá contidos contrarios a calquera dereitos de terceiros.
  • SAMAIN SERVIZOSA COMUNIDADES.A. poderásolicitar que se retire unha ligazón á súa web, sen necesidade de alegar causa algunha. En tal caso, a páxina que realizase a ligazón deberá proceder asúa inmediata supresión, tan pronto como reciba a notificación de SAMAIN SERVIZOSA COMUNIDADES.A..
  • Non se responsabiliza de ningún xeito nin garante a calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade de contidos ou servizosque o establecemento do hiperenlace poida ofrecer. O usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso apáxina web do hiperenlace.
  • A páxina web na que se estableza o hiperenlace non poderá conter marca, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes a SAMAIN SERVIZOS A COMUNIDADE S.A. excepto aqueles signos que formen parte do mesmo hiperenlace.

XENERALIDADES:

SAMAIN SERVIZOS A COMUNIDADE S.A. perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida de sitios web exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

MODIFICACIÓNS DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN:

SAMAIN SERVIZOS A COMUNIDADE S.A. resérvase o dereito de efectuar, en calquera momento e sen previo aviso, calquera modificación que considere oportuna no seu sitio web

SAMAIN SERVIZOS A COMUNIDADE S.A. poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas,sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións coincide co tempo da súa exposición, ata que sexan modificadas total ou parcialmente, momento no cal pasarán a ter vixencia desde o momento da súa modificación e publicación no sitio web.

Lexislación aplicable e xurisdición: A relación entre SAMAIN SERVIZOS A COMUNIDADE S.A. e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais da cidade de Madrid.